info@plgfutar.hu

Általános szerződési feltételek

 Székhely, H-1081 Budapest II. János Pál pápa tér 15

Telephely,Ügyfélszolgálat 2351 Alsónémedi, Európa út hrsz.: 3054

a továbbiakban röviden: PLG FUTÁR

 

PLG FUTÁR Általános Üzleti Feltételei csomagok szállítmányozására és kezelésére

 


Jelen Általános Üzleti Feltételek alapját a Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek (MÁSZF), valamint a CMR (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road, Geneva, 1956. május és 1978. július 15-i jegyzőkönyv, Genf), a Montreali Egyezmény, és a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX törvény (a továbbiakban Postatv.), illetve a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy a feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012 (XII.4.) Korm. rendelet képezik. A postatörvény hatálya alá tartozó szolgáltatások esetében a felügyeleti hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1133 Budapest, Visegrádi u. 106. levelezési cím: Bp.1376 Pf. 997 T. + 361 468-0500 F: 468-0680 e-mail: info@nmhh.hu)

 


1. Bevezetés


Az PLG FUTÁR belföldi
postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatásokat végez közületi, intézményi, cég, általában jogi személyiséggel rendelkező Megbízók számára, akik a szolgáltatások igénybevételére tartós szerződést kötnek PLG FUTÁR Kft.-vel, és a szolgáltatás díját időszakonként, utólag, teljesítés alapján átutalással fizetik.
Az PLG FUTÁR a 2012. évi CLIX törvény 40. §. (6)-(10) pontjaiban foglalt esetekben a szerződés megkötését, vagy teljesítését megtagadhatja, vagy szüneteltetheti.
Az PLG FUTÁR kizárólag bérmentesített csomagokat továbbít, azaz a Megbízó fizeti minden esetben a szolgáltatás díjait.
Jelen Általános Üzleti Feltételek meghatározzák a termékeket, az PLG FUTÁR, mint szolgáltató vállalt kötelezettségeit és mindazokat a feltételeket, amiknek teljesítése a Megbízó részéről szükséges ahhoz, hogy az PLG FUTÁR a csomagok továbbítását megfelelő minőségben el tudja végezni.
Az PLG FUTÁR minden esetben háztól-házig teljesítést nyújt, (első zárható ajtóig) és olyan kommunikációs eszközöket és szervezetet működtet, hogy a Megbízók a csomagszállítás kapcsán felmerülő minden információs igényüket telefonos, vagy internetes úton kielégíthessék.

2. Ügyfélszolgálat


Az PLG FUTÁR a telephelyén Ügyfélszolgálatot tart fenn, mely munkanapokon 8-17 óráig működik.

A Ügyfélszolgálat elérhető:

+36 30 390 6700

+36 30 582 0008 telefonon
az
info@plgfutar.hu, e-mail címen.

3. Tudakozódás, panaszok intézése


A Megbízó, illetve képviselője a Ügyfélszolgálatnál a csomagszám
alapján tudakozódhat, a későbbiekben meghatározott csomaginformációt.
Az Ügyfélszolgálat az esetleges károk bejelentését fogadja és
kárügyintézésre az PLG FUTÁR kárügyintézőjének adja át.
Panaszok esetén azokat az Ügyfélszolgálat fogadja, gondoskodik a
kivizsgálásról és a helyesbítő intézkedések megtételéről és tájékoztatja a
panasztevőt.
Az Ügyfélszolgálat a panaszokat, észrevételeket a lehető legrövidebb időn
belül, de legkésőbb 30 nappal a panasztételt követően írásban rendezi.
Ha a postai szolgáltató a panaszra határidőn belül nem válaszol, vagy a
válasz a panaszos számára nem elfogadható, a panaszos a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatósághoz fordulhat.
A panaszok regisztrálásra kerülnek és az ISO minősített minőség
management előírásainak megfelelően, a hibaokok felszámolása
megtörténik.4. Csomagok:


A csomagolásnál következő feltételeket kell teljesíteni:

·         Csak teljesen lezárt csomag adható fel,

·         Olyan csomag, melyből hosszú, hegyes részek állnak ki, nem
alkalmas a csomagszállításra,

·         A dobozokat optimálisan ki kell használni, a csomagolóanyag
megfelelő mérete és minősége, valamint a teljes tér belső kitöltése
megóvja az árut,

·         Törékeny áru hungarocellel vagy egyéb bélelő, töltőanyaggal
legyen körbevéve, a „Törékeny” jelzés gondosságra int, de nem védi az  árut,

·         A javításra visszahívott híradástechnikai cikkeket és egyéb
termékeket az eredeti, komplett csomagolásban, megfelelő kitöltéssel
adassák fel, felvétel vagy csomagcsere esetén,

·         A csomagba helyezett üvegeket, flakonokat egymástól, valamint
alulról és felülről is védőréteggel kell védeni,

·         Különleges alakzatú, nehezen csomagolható árut a
zsugorfóliázáson belül is védeni kell egyéb csomagolással,

·         A kartondobozt a feladó céges logójával ellátott ragasztószalaggal
zárják le minden oldalról, amennyiben erre mód van,

·         A címzést, a csomagjegyet, a szállítólevelet tartalmazó tasakot,

      illetve a különszolgáltatásokat azonosító matricákat a csomag legnagyobb felületére kell ragasztani,

5. Kézbesítés


Kézbesítés
kor a gondosan becsomagolt és jól olvashatóan megcímzett
csomagot a kiszállító gépkocsivezető átadja a címzettnek. A címzett a személyes kézbesítés érdekében köteles biztosítani a címhely könnyű és biztonságos megközelítését. A gépkocsivezető a kézbesítéskor nem várakoztatható, várakoztatás esetén a kézbesítés megszakítható. A csomagok kiadása a címzett vagy más olyan (14. életévet betöltött) személyek aláírása ellenében történik, akikről a körülmények szerint feltételezhető, hogy jogosultak a csomagok átvételére. Ide sorolandók mindenekelőtt a címzett helyiségeiben jelen lévő személyek és a meghatalmazással rendelkezők. Az PLG FUTÁR nem vizsgálja, hogy a címhelyen van-e más ugyanolyan nevű természetes személy, aki a csomagra igényt tarthat. Az írni nem tudó, vagy az írásban akadályozott személy részére az PLG FUTÁR  nagykorú tanú jelenlétében kézbesít. A tanú a kézbesítési okiraton saját nevét írja alá.

 

 

6. A csomag tömeg és mérethatárai

 

A körméret ( magasság+szélesség+hosszúság= 350cm)

A csomag hosszúsága nem lehet több  3m-nél, ennél hosszabb csomagokat egyedi árral adunk ki a megbízók részére


Az  PLG FUTÁR szolgáltatásaiból kizárt tárgyak köre


Az PLG FUTÁR  fenntartja magának a jogot minden olyan csomag
visszautasítására, megállítására, amely jogszabály által tiltott árucikket
tartalmaz vagy bármely más csomagban kárt okozhat, vagy a jelen
Üzleti Feltételeket sérti vagy a dolgozók testi épségét veszélyezteti.
Kizártak a feladásból:

·         a nem kielégítő módon és/vagy nem akereskedelemben szokásos módon csomagolt áruk,

·         a láthatóan túlsúlyos, vagy túlméretes küldemények,

·         az összepántolt csomagok, faládában feladottcsomagok

·          a romlandó, fertőző, undort keltő áruk,

·          a földi maradványok,

·         élő állatok és növények,

·          zsákos, zacskós, ömlesztett csomagolásúküldemények,

·         a különleges értékű áruk, mint amilyen a pénz, a nemesfémek, a pénzértékű dokumentumok, kihúzott nyereményszelvények és hasonlók, igazgyöngyök, drágakövek,

ékszerek

·         műtárgyak, előszereteti értékkel rendelkező tárgyak,

·         a hőmérsékletre érzékenyáruk,

·         a lőszerek, lőfegyverek, robbanószerek és hasonlók,ide értve a sűrített levegővel vagy szén-dioxiddal működő fegyvereket, a valódi fegyverrel összetéveszthető utánzatokat

·         kábítószerek és pszihotróp anyagok,

·         sugárzó anyagok.

·         a címzett postafiók címére vagy helyrajzi számára szóló csomagok

·          export küldemény esetén a jövedéki termékek, szeszes ital dohányáru,

·         valamint az ADR (Rendelet a veszélyes áruk közúton történő szállításáról) értelmében veszélyes áruk.

A külföldi rendeltetéssel átadott csomagok esetén a felvételből ki vannak zárva ezen kívül a személyes ingóságok, a jövedéki- és fogyasztási adóköteles termékek, és az ATA-Carnet-vel kísért áruk. Tilos olyan termékek és árucikkek feladása, amelyek az Európai Unió bármely
tagállamában vagy a feladó-, tranzit- vagy rendeltetési országban hatályos jogszabályok (beleértve az Egyesült Nemzetek Szervezete által hozott határozatokat és intézkedéseket) tilalma alá esnek, vagy azokra vonatkozóan bármilyen kereskedelmi vagy gazdasági korlátozás,
szankció van érvényben. Az egyes országok speciális rendelkezéseiről az adott ország
magyarországi nagykövetsége vagy kereskedelmi kirendeltsége ad  tájékoztatást.

 

7. Szolgáltatás


Az PLG FUTÁR a szolgáltatást, mint szállítmányozó teljesíti, a fuvarfeladatokhoz önálló fuvarozók teljesítményét veszi igénybe, akiknek a tevékenységét a szolgáltatás teljes terjedelmében ellenőrzi, és a minőségét garantálja. Ezek a teljesítmények a számlában közvetített szolgáltatásként, jellegüknek megfelelően nem elkülönítve szerepelnek. A PLG FUTÁR tartalmi vizsgálat nélkül, lezárt, sértetlen csomagokat vesz át fuvarozásra és azokat lezártan, tartalmi vizsgálat nélkül szolgáltatja ki a címzettnek. A csomag, csomagolás látható sérülése esetén PLG FUTÁR kiszolgáltatáskor tartalmi vizsgálatra is lehetőséget ad, és annak
eredményét a kárrendezés érdekében az átvevővel közösen felvett jegyzőkönyvben rögzíti. Az első kiszállítási kísérlet meghiúsulása esetén a második kiszállítási kísérlet az alapszolgáltatás része. Amennyiben az első kiszállítási kísérlet oka hibás címzés, vagy a Megbízó által korrigálható egyéb körülmény, az PLG FUTÁR a Megbízót korrekcióra szólítja fel. Az első kézbesítési kísérlet átvétel megtagadás miatti meghiúsulása, a második kiszállítási kísérlet eredménytelensége, vagy a korrekciós eljárás sikertelensége esetén a csomag a Megbízóhoz visszaszállításra kerül. Amennyiben a címzett a csomag átvételét megtagadja, akkor a második kézbesítési kísérletre nem kerül sor, a csomag a Megbízóhoz automatikusan visszaszállításra kerül. Ha a csomag nem kézbesíthető, akkor azt az PLG FUTÁR maximum 5 munkanapig tárolja (ennek lejárta után a csomagokat – külön jelzés nélkül - visszaszállítja a megbízóhoz. Átvétel megtagadása, vagy a Megbízó korrekciós eljárás során adott utasítása alapján az PLG FUTÁR nem végez második kézbesítési kísérletet, a csomagot visszaszállítja a feladónak.

 


8. A Megbízó kötelezettségei


A Megbízó köteles minden csomagot az iparszerű csomagkezelés követelményeinek megfelelően becsomagolni, és okmányokkal ellátni. A kitöltés hibáiért az PLG FUTÁR nem felel. A csomag címz sén teljesnek kell lennie mindenekelőtt a Címzett adatainak. A Megbízó a szolgáltatás ellenértékét köteles határidőre megfizetni. Amennyiben Megbízó a 5. pontban kizárt áruféleséget ad fel, vagy a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, az PLG F TÁR jogosult felé a szolgáltatást felfüggeszteni. A Megbízó felelős a feladott csomagok tartalma által okozott károkért, és a kárenyhítés kapcsán felmerült költségek megtérítéséért, amennyiben a károkozás a jelen feltételek megsértésére vezethető vissza. A Megbízó köteles minden jelentős adatmódosításról az PLG FUTÁR-t haladéktalanul, írásos formában értesíteni, többek között bejelentési kötelezettség áll fenn ha:

- a Megbízó nevében, címében történt változás,
- a csomagfelvételei hely változása esetén,
- bankszámlaszám módosulásakor,
- az aláírásra, cégképviseletre jogosult személyében
történt változás,
- a cégforma módosul,
A Megbízó teljes körű felelősséget vállal, hogy az általa az PLG FUTÁR rendelkezésére bocsátott adatok, sem a Megbízó, sem az érintett harmadik személyek (különösen a Címzett) jogait és jogos érdekeit nem sértik. A Megbízó az adatküldéssel egyidejűleg elismeri, hogy az adatok (különösen a Címzett vonalas és mobil telefonszámainak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges módon és terjedelemben történő felhasználására) és az adatfelhasználás vonatkozásában a szükséges felhatalmazással rendelkezik. Az PLG FUTÁR kizárja minden irányú felelősségét a Megbízó által rendelkezésre bocsátott, és a szolgáltatás teljesítése körében felhasznált adatokkal és adatkezeléssel kapcsolatosan.

 

 

 

9. Rendelkezési jog


A Megbízó a címzett távollétének esetére meghatalmazhatja az PLG FUTÁR-t arra, hogy a csomagot szomszédnak, vagy más, megfelelő személynek kézbesítse.


10.Számlázás, bérmentesítés


A szolgáltatás számlája minden esetben utólag készül, megállapodás szerint havi kétszeri, vagy egyszeri számlázási ciklusban. Az PLG FUTÁR a teljesítést szolgáltatási nemenként, egy összegben állítja számlába, a számla kiállításától számított 8 munkanapos fizetési
határidővel. A számla kiegyenlítése minden esetben átutalással történik.
A szolgáltatási számla melléklete részletezést tartalmaz, a mért súly és díj megadásával.
A Megbízó a számla ellenértékét átutalással, határidőre köteles kiegyenlíteni. Késedelem esetén az PLG FUTÁR a késedelem első napjától késedelmi kamatot számít fel és igényli a kinnlevőség behajtásával kapcsolatban felmerült költségeinek megtérítését.

11. Szavatosság

A szavatosság egyéb vonatkozásaiban, amennyiben a jelen Általános Üzleti Feltételek nem tartalmaznak eltérő rendelkezést, a Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek (MÁSZF) legújabb szövegezése érvényes. A CMR alkalmazási területén – export csomagfuvarozásnál – az abban szabályozott szavatosság érvényes.


12. Káresemények


Az PLG FUTÁR minden egyes csomagra a káreljárás lefolytatása során a Postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény tv 51.§ (7) bekezdésére figyelemmel, 44.§.(2)-ában foglalt felhatalmazás alapján a 44.§ (1) bekezdésben, a (3)-(8) bekezdésben, továbbá a 45-51. §-ban foglalt rendelkezések helyett a polgári törvénykönyv szerződésszegéssel okozott kárért való felelősségre vonatkozó szabályainak alkalmazását köti ki. Az PLG FUTÁR a neki felróható károk esetére – a gondatlan, szakszerűtlen kezelésből eredő sérülések, a csomag részleges, vagy teljes elvesztése, vagy megsemmisülése esetére – kártérítési fedezetet
(csomagbiztosítás) ad a Megbízó javára. Az automatikus csomagbiztosítás díját a fuvardíj foglalja magába, melyet a Megbízó köteles megfizetni. A biztosítás kizárólag első kárra, pótlási vagy javítási értékre ad fedezetet, következménykárok ki vannak zárva. Jogos kárigény fedett sérülés esetén akkor keletkezik, ha a kiszolgáltatást követő 3 munkanapon belül, a kárigényt írásban bejelentik, és a kár bizonyíthatóan a szolgáltatónak felróható okból
keletkezett.
Ennek a határidőnek az elmulasztása a kárigényt semmissé teszi. A belföldi szolgáltatás alapárában foglalt biztosítás esetén a biztosítási összeg a beszerzési, pótlási, vagy javítási értéknek felel meg, amihez adott esetben hozzászámítandó a szolgáltatási díj, legfeljebb azonban 50.000,- Ft lehet. A beszerzési költséghez kapcsolódó adók a mindenkor érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően kerülnek elszámolásra.

 

A Megbízó – külön díj megfizetése esetén – magasabb összegre is köthet biztosítást, ez azonban kizárólag az PLG FUTÁR fedezetbe vételt igazoló nyilatkozata alapján jön létre.
A garantált idejű szolgáltatás nem teljesítése vagy késedelmes teljesítése esetén a kártérítés összege a fuvardíj és a szolgáltatási díj kétszereséig terjedhet. Nem minősül káreseménynek, ha az PLG FUTÁR a garantált idejű megbízást a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt vagy a címzett elérhetetlensége miatt teljesítette késedelmesen, vagy a szállítólevél visszaforgatását elmulasztja, a csomag kézbesítését azonban saját rendszerében hitelt érdemlően igazolja. Ezekben az esetekben a Megbízó követelése kizárólag a címzettel szemben érvényesíthető, az PLG FUTÁR ilyen esetekben a szolgáltatás díjáig felel.

Az PLG FUTÁR nem nyújt biztosítást arra az értékre, amelyre már más biztosítási védelem létezik. A Megbízónak jogában áll kiegészítő biztosítást kötni.
A szolgáltató az általa megalapozottnak ítélt kárösszeg kifizetéséről az elbírálástól számított nyolc munkanapon belül intézkedik.

13. Elévülés


A feladást követő 15. naptól számított egy év elteltével elévülnek az PLG FUTÁR-al szemben bármilyen jogalap alapján fennálló igények.

 

 


14. Írásbeliség


Mellék- és kiegészítő megállapodások és eltérő megállapodások csak írásban érvényesek.
Az PLG FUTÁR fenntartja a jogot, hogy egyes kérdésekben a jelen Általános Üzleti Feltételektől eltérő megállapodást kössön, az ilyen megállapodás azonban nem lehet ellentétes az 6. pontban felsorolt, illetve a postai tevékenységet szabályozó egyéb jogszabályokkal és kizárólag írásos formában jöhet létre érvényesen.


15. Részleges érvényesség / Bírósági illetékesség


Amennyiben ezen Általános Üzleti Feltételek valamely rendelkezése hatálytalan lenne, vagy azzá válna, ez nem érinti az egyéb rendelkezéseket. A hatálytalan rendelkezést olyan rendelkezéssel kell pótolni, amely gazdasági céljával a lehető legközelebb áll ahhoz. Vita esetén a Felek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz fordulhatnak. A bírósági illetékesség helye: PLG FUTÁR székhelye szerint illetékes bíróság


16. A szolgáltatás általános vagy helyi korlátozása és szüneteltetése


Az PLG FUTÁR a csomagszállítást a jelen Általános Üzleti Feltételekben foglaltakhoz képest korlátozhatja, vagy szüneteltetheti, amennyiben azt vis major, vagy hatósági intézkedés teszi szükségessé.
Az PLG FUTÁR forgalmi korlátozások, vagy meteorológiai körülmények miatt a szolgáltatást egyes körzetekben átmenetileg szüneteltetheti, vagy az általánosan alkalmazott kézbesítési rendtől eltérhet. A szolgáltatás korlátozásáról, vagy szüneteltetéséről PLG FUTÁR a Megbízókat értesíti. Ilyen esetekben a Megbízó kárigényt nem támaszthat.

 

COPYRIGHT 2020 | PLG Futár kft